Workshop i GDPR-säkring

Under två workshop-tillfällen erbjuds ditt företag handfast vägledning i anpassningen till den nya dataskyddsförordningen – GDPR. Workshoparna genomförs tillsammans med It-företaget Tinia. Ni får konkret handledning i vad ni behöver göra och efter den andra workshopen har ni:
• En grundläggande förståelse för vilka krav som GDPR ställer på just er verksamhet.
• En bild över era befintliga rutiner avseende er IT-miljö, både när det gäller dess styrkor och svagheter. Ett eventuellt åtgärdsprogram upprättas för att möte IT-kraven som GDPR ställer.
• Förståelse och checklistor för hur ni upprättar en GDPR-kompatibel IT-policy
• Förståelse och checklistor för hur ni upprättar ett register över verksamhetens personuppgiftsbehandling, som uppfyller de krav som uppställs i GDPR. Ett sådant register kan komma att efterfrågas av Datainspektionen vid tillsyn.
• Analys av er verksamhet ur ett legalt personuppgiftsperspektiv.
• Möjlighet att utifrån er verksamhets konstaterade behov och möjlighet att själva upprätta nödvändiga handlingar beställa GDPR-säkrade dokument, såsom komplett IT-policy, samtyckesblanketter, informationsblanketter till de registrerade, samtyckesklausuler till anställningsavtal och s.k. personuppgiftsbiträdesavtal.
• Kännedom om vilka eventuella ytterligare förbättringsåtgärder ni bör vidta för att möta kraven.

Innehåll
• Kursen är uppbyggd med två workshops samt hemläxa mellan dessa tillfällen.
• Studiematerial ingår.
• Tre månaders automatiserade penetrationstester av er IT-miljö ingår (max 30 ip-adresser per bolag).

Deltagare
• På plats vid något av VICI:s kontor med er projektgrupp (max 4 personer per företag).

Upplägg
Varje workshop förläggs på förmiddagen.
Kursen bedrivs för minst två företag vid samma tillfälle, dock max tre företag. Deltagande förutsätter därför att skriftligt samtycke ges till övriga företags närvaro.

Övrigt
Hur mycket tid som behövs mellan de två workshoparna varierar och bokas därför enligt överenskommelse.

För frågor och anmälan av intresse kontakta Tor Bergkvist på tb@vici.se eller 010-209 12 65.

banner_3